سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود طبری – دانشکده منابع طبیعی نور دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

خصوصیات جنگل شناسی و نیاز اکولوژیک زبان گنجشک ون در ۳۲ قطعه نمونه ۱۰ اری غلبه یافته توسط ون و ۱۶ پروفیلخاک در جنگلهای شمال ایران تعیین گردید بعلاوه جامعه شناسی گیاهی نیز با رولوه های ۴۰۰ متر مربعی در داخل پلاتهای فوق مطالعه شد بطور کلی نتایج تحقیق موید این است که ون گونه ای است سازگار که تغییرات زیاد دما و یخبندان را در این جنگلها بخوبی تحمیل می کند این گونه عنصری است پرتوقع و Neutrophile در تیپهای مختلف خاک متناسب با نیاز خود سبک بودن بافت زهکشی مطلوب عمیق و غنی بودن خاک بخوبی رشدمی کند از نظر ساختمان طبقات ارتفاعی با توجه به سرشت نورپسندی عموما در اشکوب برین سرور و چیره و بندرت در اشکوب مغلوب یا زیرین قرار می گیرد بعلت سبکی بذر و میوه بالدار samare به شکل انفرادی و گاها گروههای کوچک تا بزرگ و یا توده ظاهر می شود که به این سبب ساختار جنگل به فرم دانه زاد نامنظم و ناهمسال در می اید. بطور کلی دراین تحقیق سعی می شود که برای هریک از مناطق و یا جوامع شناسایی شده فوق خطوط کلی عملیات پرورش و مدیریت متناسب با حفظ اکوسیستم منطقه افزایش تنوع زیستی و پایدار و حمایت توده ها به سمت تکامل جنگل ترسیم و پیشنهاد گردد.