سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نگار گوانجی – کارشناسی ارشد پترولوژی از دانشگاه صنعتی شاهرود،
محمود صادقیان – دکتری پترولوژی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

توده گرانیتوئیدی ظفرقند در ۱۶۰ کیلومتری شمال شرق اصفهان قرار دارد. سنگهای آتشفشانی و آتشفشانی-رسوبی ائوسن سنگهای میزبان این توده را تشکیل میدهند. بررسیهای پتروگرافی این توده را در طیف گستردهای از اب گرو تا گرانیت و آلکالی فلدسپار گرانیت مشخص میکند. مقادیرKmحاصل بیانگر آن است که این توده گرانیتوئیدی، در زمره گرانیتوئیدهای فرومغناطیس، نوعI واقع میشود و از گابرو به سمت گرانیت کاهش مییابد. پس از اندازهگیری و پردازش نتایج بدست آمده، وضعیت پارامترهای مغناطیسی بر روی نقشهها و نمودارها مشخص و توده گرانیتوئیدی ظفرقند به ۵ قلمرو (قلمروهای ،۳ ،۲ ،۱B ،۱Aو۴و۵ تقسیم بندی شد. قلمروهای ،۱B ،۱A و۳و۵ دارای ترکیب گرانودیوریتی-گرانیتی میباشند و به صورت سیل جایگزین شدهاند و قلمروهای ۲ و ۴ به صورت مناطق تغذیه کننده عمل نمودهاند