سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عاطفه اسمعیلی دستجردی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی سرچشمه پور – استادیارگروه خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدهادی فرپور – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سیانوباکتریها (جلبکهای سبز-آبی ) از ابتداییترین موجودات سطح زمین هستند که موجودات زنده حیات توام با تنفس اکسیژنی خود را مدیون آنها میباشند. این موجودات توانایی زیادی در هماوری ذرات خاک داشته و میتوانند به صورت مایه تلقیح جهت ایجاد پوستههای بیولوژیکی و یا ترمیم پوستههای آسیب دیده مورد استفاده قرار گیرند. در این بررسی امکان تشکیل پوستههای بیولوژیکی با استفاده از دو گونه سیانوباکتری نوستوک و فورمیدیوم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که با گذشت زمان ضخامت پوستهها نیز افزایش مییابد و این افزایش در پوستههای حاصل از تلقیح توام دو گونه در کنار یکدیگر بیشتر است. تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ نوری نشان داد که این موجودات به دلیل توانایی بالایی که در تولید هیف دارند، شبکهای پیوسته از هیفها را در خاک ایجادکرده و با افزایش هماوری ذرات خاک منجر به ایجاد خاکدانههای پایدار میگردند