سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمرتضی نودهی – کارشناس و مسئول HSE سد و نیروگاه کارون چهار
نریمان ملائی کنمی – کارشناس و مسئول H.S.E سد و نیروگاه کارون چهار

چکیده:

تامین ایمنی انفجارات در بلندترین سد بتنی دو قوسی کشور از اهمیت فو قالعاد های برخوردار بوده است. اتمام بیش از ۵۵ میلیون متر مکعب حفاری روباز بدون حادثه جانی، با وجود تداخل بسیار زیاد فعالی تهای اجرائی پیمانکاران مختلف و نیز عبور جاده ارتباطی استا نهای خوزستان و چهارمحا لوبختیاری از تکی هگاه راست، از لحاظ ایمنی و در مقایسه با سدهای مشابه یک رکورد محسوب م یشود. دستیابی به این رکورد را م یتوان حاصل برنام هریزی مدون و تشکیل جلسات هماهنگی با حضورموثر و مستمر واحد HSE دستگاه نظارت مقیم (شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس) از زمان حمل مواد منفجره تا خر جگذاری، لحظه انفجار، و پس از آن کنترل ریزش های مصالح در تمامی مراحل حفاری طرح برشمرد . با در نظر گرفتن تمامی جوانب کاری زما نهای مجاز برای انفجارات روباز تعیین شد که سایر پیمانکاران همجوار بتوانند مطابق با برنامه زما نبندی طرح عملیات اجرائی تحت پوش را به اتمام برسانند. محدوده زمانی عبارتتند از نوبت صبح ۶ تا ۶:۴۵ ، نوبت ظهر ۱۲ الی ۱۳ و نوبت عصرساعت ۱۷ الی ۱۸ ، مه مترین مزیت تعیین ساعات ذکر شده فوق، استفاده حداکثر از زما نهای استراحت و غیر فعال کارگاه ب همنظور جلوگیری از توقف سایر جبه ههای کاری و ایجاد رویه هماهنگ برای انجام انفجارات ه مزمان بوده است.