سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عالیه مبارکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی شاهرود)
رامین امینی – عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود)

چکیده:

معادلات حاکم بر جریان سیال توسط شیوه های عددی متعددی قابل حل است . اساس تمام این معادلات ، پیوستگی و ممنتوم می باشندکه به حل معادلات ناویه استوکس منجر می گردند . جهت تخمین مقادیر سرعت ، روشهایی همچون مش جابجا شده ۳ و مش هم مکان ۴ وجود دارد. در روش مش درجا مولفه های سرعت در سطح سلول ذخیره میشوند و مولفه های اسکالر دیگر چون فشار در مرکز گره ذخیره می گردند . درروش مش هم مکان ، تمام مولفه ها در مرکز سلول قرار می گیرند . روش کار بدین صورت است که معادلات پیوستگی ، مومنتم در جهتX,Yنوشتهشده ، سپس این معادلات گسسته می شوند و با جای گذاری در معادله پیوستگی ، به رابطه ای می رسیم که فشار هرنقطه به فشا ر نقاط همسایه مربوط می شود . دراین تحقیق در یک کانال دو بعدی مش بندی انجام شده است . تعداد مشها درجهتX 30 و درجهت عمود ۱۰ مش میباشد