طرح اختلاط

نسبت های اختلاط برای بتن شاهد و بتن خود تراکم حاوی زئولیت به طور جداگانه بهینه شدند. میزان مصالح مصرفی در یک متر مکعب بتن در جدول (٢) آورده شده است .

ساخت بتن توسط میکسر با  ظرفیت ٠/١۵ متر مکعب و در۶ مرحله انجام شد. برای نزدیک کردن شرایط آزمایش به شرایط واقعی اجرا، از عوامل اجرایی و فنی کارگاهی استفاده شد. در بتن ریزی دیوار حاوی بتن خود تراکم ، بتن از گوشه سمت راست و از ارتفاع ٢ متر و بدون هیچ لرزاننده خارجی به درون قالب رها شد تا به طور آزادانه درون قالب حاوی آرماتورحرکت کند. پس از گذشت دو روز قالب ها باز شدند و سپس دیوارها به مدت ١ هفته با گونی مرطوب و به دنبال آن در هوای آزاد نگه داری شدند. برای بتن خود تراکم از هیچ لرزاننده خارجی استفاده نشد، ولی بتن شاهد بوسیله لرزاننده داخلی متراکم گردید.

همانطور که انتظار می رفت استفاده از زئولیت اسلامپ را کاهش و میزان آب مورد نیاز برای بتن تازه را افزایش داد[٩]که برای رفع این مشکل از فوق روان کننده استفاده گردید. خصوصیات بتن تازه ی خود تراکم درجدول(٣) آمده است .

نحوه انجام  آزمایش

 آزمایش فراصوتی

با  توجه به توضیحات فوق به منظورعدم دریافت داده های خطا که به واسطه ی عبور امواج از میله گردها رخ می دهد، شبکه ای به طور منظم و با توجه به موقیت میله گردها بر روی دیوار ترسیم گردید تا آزمایش های فراصوتی و همچنین مغزه گیری بدون خطا همراه باشد. در شکل زیر موقیت و شماره گذاری نقاط انتخابی مورد آزمایش بر روی دیوار نشان داده شده است