سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب بیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
مسعود سلطانی محمدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

پیش بینی کمی پاسخ انواع سیستمهای سازه ای برای حالت حدی فروریزش ا زجمله اهداف اساسی مطالعات اخیر مهندسی زلزله براساس عملکرد می باشد دراین میان ارزیابی احتمال فروریزش قابهای خمشی بتنی مسلح به عنوان سیستم سازه ای مقاوم متداول و مطلوب در برابر زلزله از اهمیت خاصی برخوردار میباشد یکی از عوامل اساسی پیش بینی ایمنی در برابر فروریزش ارزیابی عدم قطعیت ناشی از تغییر پذیری مشخصات رکوردهای زمین لرزه ها و اثرات آنها برپاسخ سازه درمحدوده رفتار غیرخطی می باشد تحقیقات اخیر بیانگر این نکته است که مشخصات رکوردهای زمین لرزه مورد استفاده در روند تحلیل به دلیل ماهیت تصادفی نسبت به دیگر عوامل عدم قطعیت در مدلسازی و پاسخ انواع سیستمهای سازه ای شامل خواص و مشخصات مصالح و فرضیات طراحی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و اثر مهمی برپاسخ غیرخطی سازه دارد.