سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن باقری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چ و ب

چکیده:

بیشتر پرورش دهندگان گاوهای شیری از تکنیک تلقیح مصنوعی جهت افزای سودآوری استفاده می نمایند. اسپرم ها از لحواظ قیمت و کیفیت بسیار متنوع هستند بر این اساس پرورش دهندگان گاو شیری در انتخاب اسوپرم بوا تصمیمات پیچیوده ای روبرو هستند. در کلاسهای ترویجی برگزار شده برای پرورش دهندگان گاو شیری در استان چهارمحال و بختیواری در سالهای ۱۳۸۶ توا ۱۳۸۸ مشخص شد که بسیاری از آنها از اصول انتخاب اسپرم اطلاع کمی دارند یا بی اطلاع هستند. هدف این مقاله تعیوین اصوول انتخاب اقتصادی اسپرم برای کمک به دامدار جهت افزای سودآوری واحد دامداری می باشد. اموروزه برخوی مقیاسها بورای رتبوه بندی و مقایسه اسپرم گاوهای نر وجود دارد که تولید کننده بر اساس آن بهتر می تواند اسپرم مورد نیاز گله خود را انتخاب نمایود. اما این رتبه بندیها برای انتخاب اقتصادی نوع اسپرم کافی نیست. در تصمیم گیری انتخاب نوع اسپرم مصرفی در واحود دامداری شرایط مدیریتی گله، اهداف اصلاحی، نرخ آبستنی گله، نرخ زنده مانی، مدت زمان بازگشت سرمایه، قیمت اسپرم و درآمد حاصل از پیشرفت ژنتیکی از جمله عوامل مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.