سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرداد محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، گروه زراعت، چالوس، ایران
حمیدرضا مبصر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، گروه زراعت، قائم‌شهر، ایران
مرتضی سام دلیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، گروه زراعت، چالوس، ایران
همت اله پیردشتی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، گروه زراعت، ساری، ایران

چکیده:

به منظور بررسی اثر مدیریت علف هرز و تنش نیتروژن بر کنترل علف‌های هرز و شاخص‌های زراعی برنج رقم طارم محلی، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی ساری در سال ۱۳۸۸ اجرا شد. مدیریت علف‌های هرز در دو سطح (بدون کنترل و با کنترل) به عنوان عامل اصلی و تنش نیتروژن در مراحل ابتدای کاشت، ابتدای پنجه‌دهی، ظهور خوشه آغازین، خوشه‌دهی کامل و شاهد (بدون تنش) به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد عملکرد دانه در شرایط بدون کنترل در مقایسه با کنترل علف ‌هرز به نسبت ۶/۲۱ درصد کاهش یافت، زیرا تعداد پنجه در کپه و درصد خوشه‌چه پر در رقابت با علف‌های هرز کاهش یافتند. عملکرد دانه با تنش نیتروژن در مراحل پایه و ابتدای پنجه‌دهی در مقایسه با شاهد به ترتیب به نسبت ۷/۳۷ و ۷/۳۳ درصد کاهش یافت، زیرا کمترین تعداد پنجه در کپه و تعداد خوشه در متر مربع با تنش نیتروژن در این مراحل نتیجه گردید. هیچ یک از صفات مورد بررسی تحت اثر متقابل علف‌ هرز × تنش نیتروژن قرار نگرفتند. بیشترین وزن خشک علف‌های هرز تحت تنش نیتروژن در ابتدای نشاءکاری حاصل شد که در مقایسه با شاهد به نسبت ۳/۴۴ درصد کاهش یافت. بنابراین تیمار کنترل علف ‌هرز و بدون تنش نیتروژن به علت افزایش شاخص‌های رشد برنج به عنوان فاکتور مناسب بودند