مقاله نتایج کاربرد سیلیس و پتاسیم بر شاخص های زراعی و عملکرد دانه برنج رقم طارم هاشمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۲۰۳ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: نتایج کاربرد سیلیس و پتاسیم بر شاخص های زراعی و عملکرد دانه برنج رقم طارم هاشمی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله پتاسیم
مقاله سیلیس
مقاله شاخص های زراعی
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سام دلیری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دستان سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی میانایی آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات مقادیر سیلیس و پتاسیم بر شاخص های زراعی و عملکرد دانه برنج رقم طارم هاشمی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی واقع در شهرستان ساری اجرا شد. مقادیر سیلیس در چهار سطح ۰، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۷۵۰ کیلوگرم در هکتار به عنوان عامل اصلی و مقادیر پتاسیم در چهار سطح ۰، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم در هکتار پتاس خالص به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد حداکثر عملکرد دانه (۶۱۲ گرم در مترمربع) تحت میزان ۷۵۰ کیلوگرم سیلیس در هکتار حاصل شد، چون بیشترین تعداد پنجه در کپه، تعداد پنجه بارور، تعداد خوشه در مترمربع، تعداد کل خوشه چه در خوشه و تعداد خوشه چه پر نیز تحت این تیمار به دست آمد. بیشترین تعداد پنجه بارور، درصد خوشه چه پر در خوشه، وزن هزار دانه، در نتیجه عملکرد دانه (۵۷۵٫۳ گرم در مترمربع) و شاخص برداشت (%۳۵٫۶) با کاربرد ۹۰ کیلوگرم پتاسیم در هکتار حاصل شد. حداکثر درصد خوشه چه پر در خوشه تحت اثر متقابل مقادیر ۷۵۰ کیلوگرم سیلیس در هکتار × ۹۰ کیلوگرم پتاسیم در هکتار به دست آمد. عملکرد دانه با تعداد کل پنجه در کپه، تعداد پنجه بارور، تعداد خوشه در مترمربع، تعداد کل خوشه چه در خوشه و تعداد خوشه چه پر در خوشه همبستگی مثبتی نشان داد. شاخص برداشت با طول برگ پرچم، تعداد پنجه بارور، تعداد خوشه در مترمربع، تعداد خوشه چه پر، درصد خوشه چه پر و عملکرد دانه همبستگی مثبت نشان داد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده مقادیر ۷۵۰ کیلوگرم سیلیس در هکتار و ۹۰ کیلوگرم پتاسیم در هکتار به علت افزایش شاخص های زراعی و عملکرد دانه به عنوان تیمار مناسب معرفی می گردند.