مقاله نتایج کاربرد سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در تاریخ های مختلف کاشت در مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: نتایج کاربرد سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در تاریخ های مختلف کاشت در مازندران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله تاریخ کاشت
مقاله سایکوسل
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی بالادزایی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی نبی اله
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دستان سلمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران، مزرعه ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا شهرستان نکا در سال زراعی۸۹-۱۳۸۸ اجرا شد. سه تاریخ کاشت ۲۰ آبان ماه، ۵ و ۲۰ آذرماه به عنوان عامل اصلی و ارقام جو صحرا، پروداکتیو و لاین M12 و دو سطح محلول پاشی با سایکوسل شامل غلظت صفر (شاهد) و مصرف ۲٫۸ لیتر در هکتار به صورت فاکتوریل به عنوان عوامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد حداکثر و حداقل تعداد سنبله در بوته، دانه در سنبله و عملکرد دانه به ترتیب تحت تاریخ های کاشت ۵ و ۲۰ آذرماه حاصل گردید. رقم صحرا و لاین M12 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین طول سنبله، تعداد پنجه در بوته، سنبله در بوته، دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بودند. با مصرف سایکوسل طول ساقه کاهش، اما طول سنبله، تعداد پنجه در بوته، تعداد سنبله در بوته، دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه افزایش یافت. حداکثر و حداقل طول سنبله، تعداد پنجه در بوته، دانه در سنبله و عملکرد دانه تحت اثر متقابل تاریخ کاشت ۵ آذرماه برای رقم صحرا و تاریخ کاشت ۲۰ آذرماه برای لاین M12 حاصل گردید. بنابراین تاریخ کاشت ۵ آذرماه، رقم صحرا و مصرف ۲٫۸ لیتر سایکوسل در هکتار به علت افزایش اجزای عملکرد دانه و در نهایت عملکرد دانه فاکتورهای مناسب کاشت جو در استان مازندران معرفی می گردند.