مقاله نتایج کاربرد سیلیس و پتاسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی وابسته به ورس عملکرد کمی برنج رقم طارم هاشمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۴۲۳ تا ۴۳۵ منتشر شده است.
نام: نتایج کاربرد سیلیس و پتاسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی وابسته به ورس عملکرد کمی برنج رقم طارم هاشمی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله سیلیس
مقاله پتاسیم
مقاله حرکت خمش
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی میانایی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: دستان سلمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی واقع در شهرستان ساری در سال ۱۳۸۹ اجرا شد. مقادیر صفر، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۷۵۰ کیلوگرم سیلیس در هکتار به عنوان عامل اصلی و سطوح صفر، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم پتاس خالص در هکتار به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد همه صفات مورد بررسی به غیر از طول خوشه، طول میانگره ۴، حرکت خمش میانگره چهارم و شاخص برداشت تحت تاثیر مقادیر سیلیس قرار گرفتند، همچنین صفات طول ساقه، ارتفاع گیاه، طول میانگره چهارم، حرکت خمش میانگره چهارم، تعداد پنجه بارور، عملکرد دانه و شاخص برداشت تحت تاثیر مقادیر پتاسیم تفاوت معنی داری را نشان دادند. هیچ یک از صفات مورد بررسی تحت اثر متقابل مقادیر سیلیس×مقادیر پتاسیم قرار نگرفتند. حداکثر عملکرد دانه (۶۱۲ گرم در متر مربع) با کاربرد ۷۵۰ کیلوگرم سیلیس در هکتار حاصل شد، چون بیشترین تعداد پنجه در کپه و تعداد پنجه بارور نیز تحت این تیمار به دست آمد. کمترین حرکت خمش میانگره چهارم با مصرف ۹۰ کیلوگرم پتاسیم در هکتار حاصل شد. بیشترین تعداد پنجه بارور، عملکرد دانه (۵۷۵٫۳ گرم در متر مربع) و شاخص برداشت (۳۵٫۶%) با کاربرد ۹۰ کیلوگرم پتاسیم در هکتار حاصل شد. عملکرد دانه با تعداد کل پنجه در کپه و تعداد پنجه بارور همبستگی مثبتی نشان داد. شاخص برداشت با طول برگ پرچم، تعداد پنجه بارور و عملکرد دانه همبستگی مثبت نشان داد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده مقادیر ۷۵۰ کیلوگرم سیلیس در هکتار و ۱۸۰ کیلوگرم پتاسیم در هکتار به عنوان تیمار مناسب معرفی می گردند.