سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نیلوفر میکاییلی – دانشگاه محقق اردبیلی
فرزاد کریم نژاد – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
فاطمه ایرانی – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
نسیم پیرنبی خواه – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

چکیده:

این پژوهش بررسی ناگویی خلقی آلکسی تایمیا و شاخصهای روان تنی درپیش بینی سلامت عمومی درسوء مصرف کنندگان موادمخدر بود روش انجام پژوهش علی مقایسه ای است جامعه آماری این پژوهش شامل معتادان مراکز سرپایی استان اردبیل بود که بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه SCL90 برای سنجش ویژگیهای روان تنی پرسشنامه آلکسی تایمیا برای سنجش ناگویی خلقی و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ GHQ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روشهای آمار توصیفی میانگین انحراف معیار و امار استنباطی شامل همبستگی ساده رگرسیون بدو صورت روش ورود و روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین آلکسی تایمیا و سلامت عمومی و همچنین بین شاخص روان تنی و سلامت عمومی بیو سوءمصرف کنندگان مواد همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.