سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رحیم گودرزی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
علیرضا کرباسی – عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

در این مطالعه رابطه بین ناپایداری صادراتی ، سرمایه گذاری ورشد اقتصادی ۹ کشور آسیایی بااستفاده از داده هایسری های زمانی مورد بررسی قرار می گیرند . یافته ها نشان می دهند که اکثر متغیر های بکار رفته در این مطالعه ناپابا و با یک بار تفاضل گیری پایا می شوند . نتایج نشان میدهند که رابطه بین ناپایداری صادراتی ورشد اقتصادی برای کشورهای ژاپن ، مالزی ، فیلیپین و سری لانکا منفی و برای کشورهای میانمار، کره جنوبی ، پاکستان و تایلند مثبت می باشد . همچنین نتایج نشان میدهند که رابطه بین ناپایداری صادراتی ورشد اقتصادی برای کشور ایران مختلف ودر بهترین شرایط رشد اقتصادی، بطور مثبت با سرمایه گذاری داخلی وابسته است . . نتایج آزمون همگرایی یوهانسن نشان می دهد که دو بردار همگرایی برای ایران،دو بردار همگرایی برای ژاپن ،یک بردارهمگرایی برای کره جنوبی و دوبردار همگرایی برای سری لانکا وجود دارد . برای مالزی وپاکستان نتایج آزمونها هیچگونه بردار همگرایی را نشان نمی دهند . اولین بردارهمگرایی برای ایران نشان می دهد که لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی رابطه مثبتی با همه متغیرها از جمله متغیر ناپایداری صادرات دارد . دومین برداریک رابطه منفی بین لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی و لگاریتم ارزش خالص انحرافات صادرات واقعی از یک میانگین متحرک پنج ساله ( متغیر ناپایداری صادراتی ) رانشان می دهد