سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افشین رضائی زارع – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده مهندسی برق دانشکده فنی – دانشگاه ت
حسین محسنی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده مهندسی برق
گئورگ قره پتیان – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبی

چکیده:

ناپایداری ناشی از اشباع هسته نوعی ناپایداری است که ممکن است در مبدلهای HVDC رخ دهد . این ناپایداری از تاثیر متقابل بین ها رمونیک دوم و مؤلفه DC ولتاژ و جریان ها در سمت AC مبدل و مؤلفه اول فرکانسی در سمت DC مبدل بوجود می آید و می تواند بوسیله اشباع نامتعادل ترانسفورماتور مبدل تشدید شود . در این مقاله یک روش تحلیلی جهت بررسی ناپایداری ناشی از اشباع ترانسفورماتور در سیستم ها ی HVDC معرفی شده و با استفاده از آن یک شبکه نمونه CIGRE توسط نرم افزارPSCAD/EMTDC . مورد شبیه سازی قرار گرفته است . نتایج شبیه سازی، ناپایداری سیستم را به ازاء نتایج بدست آمده از روش تحلیلی تأیید می کند .