سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی روستا – نویسنده مخاطب -دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناور ی
حمیدرضا بهاروندی – دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناور یهای سا
ناصر احسانی – دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناور یهای سا
حسین عبدی زاده – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

کامپوزیت هایW/ZrCبخاطر دمای ذوب بسیار بالا و نیز استحکام و سختی زیاد در کنار پایداری شیمیایی و خواص حرارتی و الکتریکی خوبی که دارند، به شدت مورد توجه هستند. چرا که داشتن این خواص در کنار هم کم نظیر م یباشددر این تحقیق در ابتدا کامپوزیتW/ZrC به روش مرسوم پر سگرم تولید م یگردد تا به عنوان مرجعی برای مقایسه با روش زینترینگ واکنشی بکار گرفته شود. در ادامه کامپوزیتW/ZrCبه روش زینترینگ واکنشی پودر ZrO و ۲ WC با نسبت مولی بهینه ۳ به ۱ تولید م یگردد. همچنین در یک روش ابتکاری و جدید برای اولین بار بجایZrO2 ازZrSiO4 که ارزانتر و قابل دستر ستر است، استفاده شد ونسبت مولی بهینه بینZrSiO و ۴ WC بدست آمد. از طرفی از آنجا که پدیده نفوذ مهمترین مسئله در واکنش پذیری پودرهای میکرون است، مواد اولیه در اندازه نانو نیز انتخاب شدند و مشاهده شد که با استفاده از پودر نانو ضمن کاهش مواد اضافی، خواص کامپوزیت نیز بهبود می یابد