سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

تهمینه گیوه کی – دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران،
ابراهیم قاسمی – پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ ،تهران ، ایران
سعید باغشاهی – دانشکده مواد، دانشگاه بین المللی امام خمینی( ره)،قزوین، ایران
علی نعمتی –

چکیده:

در این تحقیق تاثیر سورفکتانت اسیدلوریک بر روی پراکندگی نانو ذرات اکسید آهن حاصل از روش همرسوبی بررسی گردید. برای این کار کلریدهای آهن دو و سه ظرفیتی با تنظیمpH توسط آمونیاک رسوب داده شد. جهت بررسی اثر سورفکتانت بر پراکندگی، سنتز با مقادیر ۶،۳ و ۸ درصد وزنی سورفکتانت در اتمسفر هوای معمولی انجام و برای بررسی توزیع اندازه ذرات و وجود آگلومرهها، تشکیل فاز و همچنین خواص مغناطیسی از روشهای تفرق پراکنش دینامیک لیزری DLS) پراش اشعه ایکسAGFM ) و (XRD استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد با مقدار ۸ درصد وزنی اسید لوریک متوسط اندازه ذرات ۶۸ نانومتر میباشد .تنها فاز موجود برای تمام مقادیر استفاده شده مگنتیت میباشد و با افزایش مقدار سورفکتانت اندازه بلورکها و خواصمغناطیسی کاهش مییابد.