سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحیده شیخ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدحسین حدادخداپرست – استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشه
مصطفی بخشی – کارشناس ارشد، گروه و مرکز تحقیقات زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانش

چکیده:

نانوتکنولوژی یک تکنولوژی قدرتمند در بکارگیری طبیعت در سطح اتم و مولکول بوده و بر خصوصیات و سنتزساختارهای زیستی و غیر زیستی کمتراز ۱۱۱ نانومتر تمرکز دارد. استفاده از نانوکامپوزیت ها در ساختار پلیمر های بسته بندی غذایی موجب بهبود خواص نگهدارندگی پلیمرها می شود . در دهه های اخیر این انتظار می رود که با ظهور مواد پلیمر شده جدید و ترکیب شده با ذرات نانو غیرآلی، صنعت بسته بندی توسرعه پیردا کنرد. در ایرن مقاله سعی شده به نقش فنانوری نانو و بخصوص نانوکامپوزیت در صنعت غذا و بسته بندی بخصوص بسته بندی های زیست تخریب پذیر وخصوصیات فیزیکی آن اشاره گردد