سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا رضای مرند – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم پایه گروه فیزیک
ناصر شاه طهماسبی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
محمود رضایی رکن آبادی – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم پایه مرکز پژ<هشی علوم و فناوری نان
محمدرضا حسین دخت – دانشگاه فردوسی مشهد گروه علوم پایه

چکیده:

نانوکامپوزیت چیتوسان – اکسید آهن Fe3O4) با روش سنتز بیرونی Ex situ) تهیه شده است برای تهیه نانوکامپوزیت نانوذرات اکسیدآهن سنتز شده با روش همرسوبی درمحلول چیتوسان پراکنده می شوند اندازهمتوسط نانوذرات اکسید آهن توسط طیف سنجی پرتو XRD ) X و میکروسکوپ الکترونی تراگسیلی tem حدود ۱۳ نانومتر بدست آمد برای مشخصه یابی ساختاری نانوکامپوزیت چیتوسان – اکسید آهن Ch-Fe3O4 از طیف سنجی FTIR استفاده شد برررسی خواص اپتیکی نانوکامپوزیت چیتوسان – اکسید آهن توسط طیف سنجی UV-Vis انجام شد.