سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد فرجی – عضوء هیئت علمی، پژوهشگاه استاندارد
نادیا احمدی – کارشناس مسئول، پژوهشگاه استاندارد،

چکیده:

در این مقاله حذف رنگ بازی BY 28 از نمونه پساب مربوط به صنایع نساجی با استقاده از نانوذرات اصلاح شده با SDS ، ارزیابی و مطالعه شد. اثر پارامترهای تجربی مختلت ماننتد pH نمونه، مقدارجااب، مقدار سورفکتنت، قدر یونی و نوع شوینده ارزیابی و بهینه شدند.نتایج نشان داد سینتیک جذب برای حذف رنگ ها سریع می باشد و رعادل در هماد دقایق اولیه حاصل می شود. آنالیز داده های ای وررم رعادلی نشاد داد که برای هر دو رنگ مدل لانگمویر مطابقت بیشتری را با داده های به دست آمده نشان می دهد