سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن علی اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
کمال صابریان – عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هستهای- پژوهشکده مواد(واحد کرج)
محمد نوع پرست – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
عباس عبدالملکی – کارشناس پژوهشگاه علوم و فنون هستهای

چکیده:

در این تحقیق روش جدید جداسازی شیمیایی بر اساس خواص مغناطیسی (MACS) برای جداسازی هافنیم از زیرکونیم، در محیط های اسید نیتریکی و کلریدریکی با استفاده از نانوذرات فرومغناطیسی اصلاح شده با TBP ارائه شده است. در روش MACS ، نانوذرات فرومغناطیسی اصلاح شده با یک استخراج کننده برای استخراج یک فلز از محیط مائی مورد استفاده قرار میگیرد. در این تحقیق از TBP به عنوان عامل استخراج کننده استفاده شد و اثر پارامترهای مختلف نظیر نوع و غلظت اسید، وزن استخراج کننده بکار رفته جهت اصلاح نانوذرات و غلظت هافنیم و زیرکونیم موجود در محلول مورد بررسی قرار گرفت. برطبق نتایج بدست آمده، بالاترین میزان فاکتورجداسازی، در غلظت ۴ مولار اسید کلریدریک وبه میزان ۱/۳ حاصل شد همچنین بهترین میزان فاکتور جداسازی در غلظت ۱۰ppm زیرکونیم و ۷/۵ppm هافنیم برابر ۱/۵ و با نانوذرات اصلاح شده با ۰/۶ گرم TBP برابر ۱/۴ حاصل شد.