سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

احمدرضا هراتی نژادتربتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

پیشرفت درعلم نانوومهندسی پیشنهاد می کند که تعدادی ازمشکلات رایج درگیر با کیفیت آب و تصفیه فاضلاب را میتوان با استفاده ازنانوجاذب ها نانوکاتالیست ها نانوذرات فعال زیستی غشاهای کاتالیکی نانوساختاری و نانوذارت تسهیل کننده تصفیه و فرایندهایی که ناشی ازتوسعه نانوتکنولوژی می باشد رفع نمود با استفاده ازنانوتکنولوژی می توان به استانداردهای کیفیت آب و رهنمودهای بهداشتی دست یافت ما بالاترین پیشرفت های اخیر را درتوسعه مواد نانوجدید و فرایندهای برای تصفیه آبهای سطحی آبهای زیرزمینی و فاضلابهای صنعتی آلوده شده توسط یونهای فلزی سمی رادیونوکلئیدها مواد حل شده آلی و غیرآلی باکتری ها و ویروس ها را داشتیم فناوری نانوازهمگرایی علوم فیزیک شیمی زیست شناسی بوجود آمده است این فناوری مانند هرفناوری دیگر میتواند تغییرات شگرفی درزندگی بشربوجود آورد ازجمله درمحیط زیست او تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم فناوری نانوبرمحیط زیست ازجنبه های مختلف قابل بررسی است درحال حاضر میتوان موارد متعددی ازکاربرد موادنانوساختاری درحفظ محیطزیست ازقبیل نانوفیلترها برای تصفیه پسابهای صنعتی نانوپودرها برای تصفیه گازهای الاینده خروجی ازخودروها وواحدهای صنعتی و نانوتیوبها برای ذخیره سازی سوخت کاملا تمیز هیدروژن را برشمرد.