سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه هادوی – هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد ثبوت – دانشجوی کارشناسی ارشدچینه شناسی وفسیل شناسی _ دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مطالعه مرزسازندهای گورپی وپابده دربرش تنگ دوراهک واقع درمنطقه ز اگرس چین خورد ه برمبنای نانوفسیل های آهکی مورد بررسی قرار گرفت. ازمطالعه نمونه های برداشت شده، ۶۵ جنس و ۱۴۴ گونه شناسایی گردید. باتوجه به نانوفسیل های آهکی بازه زمانی برش موردمطالعه با زونها ی CC24_CC26 از زون بندی Sissing(1977) و NP1_NP16 ازون بندی Martinii(1971) همخوانی دارد . برمبنای بایوزونهای مذکورسن این بخش ازسازندگورپی وپابده ابتدای ماستریشتین تاائوسن میانی می باشد . داده های نانوفسیل های موجودبیانگرحضورمرزکرتاسه ترشیاری درمحدوده مطالعاتی فوق ودرقسمت فوقانی سازندگورپی است که پیوسته است.ش