سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد پرندآور – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، پژوهشکده علوم زمین، س
عظم ماهانی پور – دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرما
سیدعلی آقانباتی – دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین، ساز
سیدابوالفضل حسینی – کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، مدیریت اکتشافات نفت، تهران

چکیده:

در این مطالعه بخش بالایی سازند گورپی و بخش ابتدایی سازند پابده (شیل ارغوانی) در یال شمال شرقی کبیرکوه ایلام مورد بررسی قرار گرفت. محدوده برداشت شده در برش مورد مطالعه ۱۵۳ متر است و شامل مارن و شی لهای سبز-خاکستری سازند گورپی در پایین و شی لهای ارغوانی سازند پابده در بالا م یباشد. در این برش نانوفسیلهای آهکی برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه نانوفسیلهای آهکی در برش مورد مطالعه منجر به شناسایی ۴۸ جنس و ۹۹ گونه شد. بر اساس گون ههای شاخص شناسایی شده در محدوده مورد بررسی، زون های نانوفسیلی CC26 و NP1-NP6 تشخیص داده شد. با توجه به زونهای قابل تشخیص، سن این بخش از سازندهای گورپی و پابده از مایستریشتین پسین تا پالئوسن پسین م یباشد. داد ههای نانوفسیلی موجود بیانگر حضور مرز کرتاسه -ترشیاری در داخل سازند گورپی و ۳۸ متر بعد از عضو آهکی امام حسن است. همچنین در برش مورد مطالعه مرز کرتاسه-ترشیاری پیوسته بوده و فاقد هر نوع ناپیوستگی میباشد.