سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جهانبخش دانشیان – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران
محسن یعقوبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران
علیرضا طهماسبی – سروستانی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

به منظور مطالعه چینه نگاری سکانسی نهشت ههای اائوسن-میوسن در چاه شماره ١ سعادت آباد ٢٩۵ متر ضخامت این رسوبات موررد بررسی قرار گرفت. مطالعات آزمایشگاهی و / ١٩۵ مقطع نازک در ۵ پتروگرافی منجر به شناسایی ٩ ریزرخساره گردید که در چهار زیرمحیط رسوبی، پهنه جزرومدی، لاگون، پشته های ماسه ای و دریای باز ته نشست شده اند. همچنین ۵ سکانس رسوبی محدود شده توسط ناپیوستگی های نوع اول و دوم تشخیص داده شد، سکانس ١ به سن ائوسن پسین دربرگیرنده بسته های رسوبی TST و HST می باشد، سکانس ٢و ٣و ۴ به سن روپلین دربرگیرنده بسته های رسوبی TST و HST می باشند، و سکانس ۵ به سن روپلین- اکیتانین حاوی بسته های رسوبی TST و HST می باشد.