سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی غلامی سفیدکوهی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محسن زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
مهدی جعفری تلوکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
سونیا صادقی – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

تامین آب جهت مصارف شرب و کشاورزی با لحاظ توسعه پایدار، بعنوان یکی از مشکلات مهم کشورهای واقع شده در ناحیه خشک و نیمه خشک می باشد. هزینه ی بالای درمان بیماریهای ناشی از استفاده آب با کیفیت پایین، لزوم بررسی و شناخت مکان های مناسب جهت توسعه و حفاری چاههای جدید را ضروری می نماید. جهت بررسی رویکرد فوق، نتایج شیمیائی ۲۶ حلقه چاه در محدوده دشت ساری نکاء طی دوره شاخص مورد تحلیل قرار گرفت. پارامترهای -شیمیائی مورد استفاده در این ارزیابی SO4, TH, Ca, Mg, Na, Cl, PH, HCO3, TDS, SAR, EC میباشد. بمنظور مشاهده مکانی تغییرات پارامترها و جهت طبقه بندی ناحیه مورد بررسی، از سامانه اطلاعات جغرافیائی (GIS) استفاده شد. نمودارهای شولر، ویلکاکس و استاندارد ملی آب بعنوان مبنای طبقهبندی کیفی آب شرب و کشاورزی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در اکثر مناطق آب دارای کیفیت مناسب شرب نیست. مطابق نمودار ویلکاکس در بیشتر نواحی دشت، آب دارای کیفیت مناسب برای کشاورزی است و خطر ناشی از سدیم کم بوده ولیمحصولات حساس به شوری باید مورد توجه قرار گیرند