مقاله ناحیه بندی مرز اندوکارد بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی با شدت روشنایی غیریکنواخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در پردازش علایم و داده ها از صفحه ۱۹ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: ناحیه بندی مرز اندوکارد بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی با شدت روشنایی غیریکنواخت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش بندی
مقاله تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی
مقاله مرز اندوکارد
مقاله مدل های فرم پذیر هندسی
مقاله روش سطح تراز
مقاله مرز فعال تصادفی
مقاله تطبیق دودویی محلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خامه چیان محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمندطرزجان مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرز فعال تصادفی (STACS) روشی متداول و پرکاربرد برای بخش بندی مرز اندوکارد در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی (CMR)  است. با این وجود،STACS  در تصاویر CMR با روشنایی غیریکنواخت عملکرد مطلوبی ندارد؛ زیرا در تابعی انرژی آن برای توصیف توزیع سطح خاکستری نواحی درون و برون مرز فعال، از دو تابع چگالی احتمال گوسی استفاده شده است. از طرف دیگر، مرز فعال تطبیق باینری محلی (LBF)، به دلیل استفاده از کرنل گوسی برای پردازش محلی سطح خاکستری پیکسل ها، از عملکرد مناسبی در بخش بندی نواحی ناهمگن برخوردار است. در این مقاله، با جایگزین کردن جمله مبتنی بر ناحیه در تابعی انرژی STACS با بخشی از تابعی انرژی LBF، یک مدل فرم پذیر جدید برای بخش بندی تصاویر CMR با روشنایی ناهمگن ارائه شده است. به علاوه، ضرایب جملات مختلف تابعی انرژی در طول تکامل مرز فعال به صورت زمان- واقعی تنظیم شده اند. برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی از چهل تصویر CMR در دو مرحله پایان سیستول و دیاستول استفاده شده است. در هر تصویر، مرز اندوکارد مطلوب توسط یک متخصص به صورت دستی مشخص شده است. نتایج تجربی بیان گر عملکرد بهتر روش پیشنهادی در بخش بندی مرز اندوکارد در مقایسه با مرز فعال هندسی، مرز فعال بدون لبه و STACS است.