سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهدیه خالوباقری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای
سیدمحمدشایان قریشی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

شهرهای بسیاری از کشورها کمتر توسعه یافته با مشکل عمیق انطباق نیافتگی الگوهای رفتاری و فناوری وارد شده از کشورهای بیشتر توسعه یافته روبرو میباشند از بازتابهای این انطباق نیافتگی اغتشاش درساختار فضایی و بروز پدیده اسکان غیررسمی دراین شهرها بوده است که به ویژه با توجه به ویژگیهای ساختار فضایی و مکانیزم های هدایت و کنترل شهری درانها درسالهای اخیر با رشد و گسترش قابل ملاحظه ای مواجه بوده اند. از این رو رشد و گسترش سکونتگاه های غیررسمی با هدف درک هرچه بیشتر تاثیر نابرابری های اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد آنها و نیز مهمترین عامل شکل گیری طبقات اجتماعی درشهرها مورد بررسی قرارگرفته است تا بتوان با بکارگیری تمهیداتی مناسب به اهداف برابری افزایش فرصت ها و ارتقای کیفیت زندگی درآنها و جلوگیری از رشد و ایجاد سکونتگاه های غیررسمی جدید دست یافت. این نوشتار در پی تاکید برضرورت توجه به نابرابری های اقتصادی شهرها به عنوان یکی از عوامل موثر دررشد و گسترش سکونت گاه های غیررسمی که نیازمند تحلیل تفسیر و تبیین ساختار ویژه و علل پدیدار شدن نابرابری اقتصادی بروز تهدیدها و مشکلات ناشی از آن از جمله رشد و گسترش سکونت گاه های غیررسمی و حضور بهره گیری از فرصت های موجود در ساختار این سکونت گاه ها در راستای تقلیل مشکلات اقتصادی درونی و حتی بیرونی ناشی از آن می باشد و نهایتا به ارایه راهبردهایی برای کاهش نابرابری های اقتصادی شهر درجهت متوقفنمودن رشد و گسترش فزاینده ی این سکونت گاه ها و ارتقای کیفیت زندگی در آنها منتهی خواهد گردید.