سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شوقعلی رضایی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان ، مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) سلماس
ربابه عشق خواه – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی ، مدیریت آموزش وپرورش شهرستان سلماس

چکیده:

تازگی موضوع مقاله حاضر آن است که نقش تضادهاو نابرابریهای طبقاتی– اجتماعی بر میزان گرایشهای تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای شهر سلماس در سال ۹۳-۹۲ را مورد بررسی قراردهد . موضوع این مقاله در واقع یک مسئله اجتماعی است که بر اساس چارچوب نظری با استناد برنظریات نظریه پردازان :گیدنز:مارکس:وبر:لوکاچ:گلدمن :تدوین شده است برای انجام مطالعه پنج فرضیه ارائه شده که قابل ذکراست که توسط متغیرهای تحصیلات شغل و درآمد والدین، میزان دسترسی به امکانات مادی و خرده – فرهنگهای طبقاتی – قومی اصطلاحات و مفاهیم مهم تعریف عملیاتی شده اندروش تحقیق بکاررفته با رهیافت کنونی و منطق پیمایشی در سطح پهنانگر بوده، وروابط متغیرها ازنوع همبستگی همراه با گزارش توصیفی لحاظ نظرقرارگرفته وفن گردآوری اطلاعات پرسشنامه نیمه بسته می باشد. تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده با نرم افزار spss و جداول توصیفی براساس حجمنمونه ۴۰۰ نفر صورت گرفته است . نتایج حاصله ازتحلیل نشان می دهد که بین، تحصیلات، اعتبارشغلی پدرو وضعیت درآمد والدین وگرایش تحصیلی و خرده فرهنگ طبقاتی قومی و گرایش تحصیلی نوع رابطه معنا دار قدری بیشتر معلوم شده و توضیح مختصر داده شود