مقاله ناامنی غذایی و برخی عوامل تغذیه ای وابسته به آن در بیماران دیابتی تازه تشخیص داده شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: ناامنی غذایی و برخی عوامل تغذیه ای وابسته به آن در بیماران دیابتی تازه تشخیص داده شده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناامنی غذایی
مقاله دیابت نوع ۲
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجیبی نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: صدرزاده یگانه هاله
جناب آقای / سرکار خانم: درستی مطلق احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقیان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ناامنی غذایی به عنوان فراهمی محدود یا نامطمئن غذای کافی درهمه اوقات برای یک زندگی سالم و فعال تعریف می شود. دیابت، از شایع ترین بیماری های متابولیک است که اخیرا به عنوان یک اولویت بهداشتی در ایران مطرح شده است. مطالعات اخیر بیانگر شیوع گسترده ناامنی غذایی و دیابت در جامعه ایرانی می باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی وضع ناامنی غذایی و برخی عوامل تغذیه ای وابسته به آن در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ بود.
روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی روی ۱۳۵ بیمار ۳۰-۶۰ ساله مبتلا به دیابت نوع ۲ انجام شد. مشخصات عمومی و وضعیت ناامنی غذایی به ترتیب با استفاده از پرسشنامه های عمومی و امنیت غذایی خانوار ۱۸ گویه ای سازمان کشاورزی ایالت متحده آمریکا و دریافت های غذایی توسط پرسشنامه بسامد خوراک بررسی شد. داده ها با آزمون های آماری مجذور کای،T  مستقل و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میزان شیوع ناامنی غذایی در جمعیت مورد مطالعه ۶۶٫۷% بود. بر اساس مدل نهایی رگرسیون لجستیک، ناامنی غذایی با نمایه توده بدنی بالا و اضافه وزن و چاقی و دفعات مصرف پایین تر گوشت، میوه و سبزی ارتباط آماری مستقیم و معنی داری را نشان داد (P<0.05)؛ اما با سایر متغیرها رابطه آماری معنی دار نشان نداد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که ناامنی غذایی با احتمال بیشتر بروز دیابت نوع ۲ همراه است.