سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد رئیسی نجفی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمدرضا عرشی – استاد یار دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا اسلامی – استاد تمام دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهریار فریبرز – استاد تمام دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مطالعه برای درک بهتر از میکرومکانیک شکست در استخوان فشرده هورسیان یک مدل دو بعدی تحت شرایطکرنش صفحه ای به روش المان محدود ارائه شد. با توجه به شباهت این بافت با مواد مرکب فیبری‐ سرامیکی،اوستیون ها به صورت فیبر، بافت بینابینی به صورت ماتریس و سمنت لاین ها به صورت سطح مشترک این دو بافتفرض شدند. سپس با فرض تئوری مکانیک شکست الاستیک خطی، فاکتور شدت تنش در نزدیکی نوک میکروتر کهامحاسبه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که رفتار شکست به شدت تحت تاثیر ریزساختار و تفاوت خصوصیاتمکانیکی در بافت های مختلف می باشد.