سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی یوسفی – دانشیار دانشگاه پیام نور
سارا ثمن خیرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

طایفه سیکوریه یکی اززیرتقسیمات بزرگ تیره کمپوزیته است که ازچندین زیرطابقه تشکیل شده است ازویژگیهای بارز این طایفه داشتن لاتیسیفر میب اشد تاکنون مطالعات متنوعی برای ارزیابی زیرطایفه های این تاکسون صورت گرفته است درجدیدترین پژوهشها نشان داده شده که این طایفه متشکل از۱۱ زیرطایفه است درایران این طایفه با ۵زیرطایفه معرفی شده است هدف پژوهش حاضر بررسی مجدد زیرطایفه های این تاکسون درایران با استفاده ازصفات فندقه بوده داده های مربوط به فندقه به روش آنالیز خوشه ای تحلیل شده اند نتایج نشان داد که برخی ازصفات ریخت شناسی فندقه ازجمله طول و عرض کرکها و تعدادشیارهای روی فندقه درجداکردن زیرطایفه ها اهمیت دارند همچنین هتروکارپی نیز دربین تاکسون های مختلف این طایفه مشاهده شد و مورد بحث قرارگرفت