سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصور هنرجو – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول- ایران

چکیده:

رخنمون مناسبی از نهشته های کرتاسه در پهنه کوه واقع در جنوب خاور روستای عمرو آباد از توابع شهرستان۲۸۸ مت ر م ی باشد و از ۲۶ واحد سنگی / اراک برونزد دارد. ستبرای نهشته های کرتاسه در برش مورد مطالعه ۷۹تشکیل شد هاست. هدف از این مطالعه تعیین میکروفاسیس ها، بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی نهشت ه های کرتاسه در منطقه می باشد. این برش شامل نهشته های کربناتی اربیتولین دار نازک لایه تا توده ای کر م- سبز تا خاکستری رنگ به دیرینگی آپتین تا سنومانین پیشین می باشد که به واسطه چندین متر نهشته های آواری- کربناتی قرمز رنگ به دیرینگی نئوکومین؟- آپتین بر روی گروه شمشک با همبری آشکار دگرشیبی زاوی هدار قرار دارد. گذر نهشت ه های کرتاسه پیشین به کرتاسه پسین تدریجی و پیوسته است. این نهشته ها مشتمل بر ۷ رخساره است که در سه گروه محیطی لاگون (Lagoon) سدی (Barrier) ودریای باز(Open sea) قرار میگیرند.