سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مژگا هدهدی – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خ
امرله صفری – استادیار،گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
عبدالحسین کنگازیان – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

نهشته های کرتاسه زیرین در منطقه مورچه خورت ۵۴ کیلومتری شمال غرب اصفهان با ضخامت ۲۸۴ متر، از رسوبات آواری و کربناته تشکیل شده اند که با یک ناپیوستگی دگرشیبی زاویه دار بر روی شیل و ماسه سنگ های ژوراسیک ( لیاس) قرار گرفته اند و مرز بالایی این نهشته ها توسط آبرفتهای عهد حاضر پوشیده شده است.- مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی، منجر به شناخت ۸ ریزرخساره کربناته شام : ل ۱- بیوکلاست گرینستون، ۲- رودیست اربیتولینا پکستون، ۳- رودیست اربیتولینا فلوتستون، ۴- مدستون، ۵- رودیست اربیتولینا وکستون، ۶ اائید گرینستون، ۷- اائید بیوکلاست گرینستون، ۸- رودیست اربیتولینا اائید وکستون، ۲ رخساره آواری شامل:کنگلومرایی و ماسه سنگی و ۳ رخساره آواری- کربناته شامل: سندی میکرایت، میکریت سندستون و سندی آلوکم لایمستون گردید. این رخساره ها و ریزرخساره ها مربوط به بخش داخلی یک رمپ کربناته کم عمقمی باشن . د