سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یداله عظام پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه شهید بهشتی
عباس صادقی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی–
محمدحسین آدابی – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

به منظور شناسایی رخسار هها و تعیین محیط رسوبی سازند گرو در شمال زون لرستان، دو برش چین هشناسی در تاقدی سهای دایار و نفت انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. ستبرای سازند گرو در برش سطحالارضی کوزران ۳۵۵ متر و در برش ۴۹۴ متر است. سازند گرو در این بر شها به طور عمده از سنگ آهک رسی، مارن، شیل و سنگ آهک ، تح تالارضی چاه نفت- ۱ خاکستری تیره تشکیل شده است. مطالعه پتروگرافی ۱۳۰۰ مقطع نازک نشان می دهد که این نهشتهها از ۸ رخساره متعلق به کمربند رخسارهای دریای ژرف تشکیل شده است. این رخسارهها در یک پلت فرم کربناته از نوع شلف رسوبگذاری نموده است.