سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوش آفرین حقیقت – کارشناس ارشد سازمان زمین شناسی شیراز
عاطفه نیمروزی – کارشناس ارشد
سلمه فخاری – کارشناس حفاظت آب

چکیده:

دربرش سپیدان واحدهای سنگ چینه ای سازند سروک با ۴۰۰متر ضخامت به دیرینگی سنومانین به منظور شناسایی میکروفاسیس ها و میکروفسیل ها مورد بررسی قرارگرفت مرز بالایی این سازند دربرش مذکور با سازند گورپی و مرز پایینی آن با سزند کژدمی بگونه ای هم ساز می باشد مطالعات پتروگرافی رسوبی سازند سروک به شناسایی ۶میکروفاسیس انجامید که در۳کمربند رخساره ای لاگون lagon سد shoal و دریای باز (Open marine نهشته شده اند باتوجه به میکروفاسیس های شناسایی شده این توالی کربناتی برروی یک پلاتفرم کربناتی رمپ هموکلاین (Homocline Ramp نهشته شده است میکروفسیل های شناسایی شده دراین برش عبارتندازDicyclina schlumbergeri- Pseudochrysalidina conica- Valvulammina picardi- Nezzazata conica-Praealveolina cretacea- Pseudolituonella cf. reicheli- Chrysalidina cf. gradata- Cuneolina cf.pavonia- Praealveolina cf. cretacea- Ovalveolina cf. ovum- Hemicyclammina sp.-Nummofallotia sp.- Chrysalidina sp.- Cuneolina sp.- Dicyclina sp.- Sandonea (Nummoloculinasp.)- Pseudolituoenella sp.- Dictyoconus sp.- Coskinolina sp.- Valvulammina sp.- Textulariasp.- Quinqueloculina sp.- textularid.- valvulinid.- nodosarid.- miliolids- Hippurites sp.- Rudist