سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لاله محمودی کوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی
حسن امیری بختیار – دکترای زمین شناسی معاونت زمین شناسی مناطق نفت خیز جنوب
عبدالحسین کنگازیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

سازند آسماری بخش مهمی از نهشتههای سنوزوئیک (الیگومیوسن) در جنوب غرب ایران (حوضه زاگرس)را تشکیل داده است. در این مقاله سعی شده است که با مطالعات دقیق پتروگرافی و تشخیص میکروفاسیس-های موجود در ۱۳۰۰ مقطع نازک مربوط به ضخامت ۲۷۶ متر مغزههایحفاری چاه مذکور، مدل و محیط رسوبی سازند آسماری در این منطقه تعیین شود. براین اساس ۲پتروفاسیس و ۱۵ میکروفاسیس مربوط به ۴کمربندرخسارهایپ هنه جزرومدی، لاگون، سد و دریای باز تشخیص داده شد. بنابر مشخصههای اصلی میکروفاسیس های موجود، تغییرات عمودی و نیز فقدان رخسارههای ریزشی و لغزشی که بیانگر شیب بالای محیط رسوبگذاری در هنگام نهشته شدن رسوبات هستند، محیط سازند آسماری یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ باشیب یکنواخت (HomoclinalRamp ) تعیین گردید