سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا خطیر – کارشناس ارشد سن گشناسی رسوبی و رسو بشناسی، اهواز: شرکت ملی مناطق نفت خی
داود جهانی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
هرمز قلاوند – مدیر عامل شرکت ملی مناطق نف تخیز جنوب

چکیده:

سازند آسماری با سن اولیگو – میوسن یکی از مهم تری ن مخازن نفتی جنوب غربی ایران در ناحیه فروافتادگی دزفول است. این سازند از نظر لیتولوژی شامل، سن گآهک، سن گآهک دولومیتی ، سن گآهک ماسه ای، سن گآهک رسی و شیل است (مطیعی، ۱۳۸۲ ) . در این تحقیق برای شناسایی میکروفاسیس ها وتفسیر محیط رسوبی این سازند با استفاده از مطالعه حدود ۲۱۰ مقطع نازک میکروسکپی و مطابقت آن ها بامیکروفاسیس های استاندارد فلوگل ( ۲۰۰۴ ) و ویلسون ( ۱۹۷۵ )، در مجموع ۱۵ میکروفاسیس کربناته مربوط به رخسار ههای دریای باز و شیب قاره، ریف، سد یا بار، لاگون (مرتبط با دریای باز) ، اینترتایدال، سوپراتایدال، یک رخساره غیرکربناته انیدریت و دو رخساره سیلیسی آواری (شیل / مادستون و ماس ه سن گ) شناسایی شد باتوجه به رخساره های شناسائی شده و شواهد موجود می توان گفت که سازند آسماری در میدان کرنج در یک شلف باز(Open Shelf) رسو بگذاری شده و بیشترین ضخامت رسو بگذاری در منطقه دریای باز و شیب قاره (Slope) بوده است.