سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سنگشناسی رسوبی و رسوب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی
رحیم مهاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه زمین شناسی، تبریز،
حسن امیری بختیار – دکتری زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی) مناطق نفت خیز جنوب
افشین آرمون – کارشناس ارشد سازمان زمین شناسی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

سازند آسماری، یک توالی ضخیم کربناته با سن الیگوسن- میوسن در حوضه زاگرس م ی باشد . در این مطالعه سعی شده است که با مطالعات دقیق پتروگرافی و تشخیص میکروفاسیس و فونای موجود در ۱۷۵مقطع نازک مربوط به مغزههای چاه مذکور، مدل محیط رسوبی سازند اسماری در این منطقه تعییین شود. بر این اساس ۸ میکروفاسیس مربوط به چهار زیر محیط رخسارهای جزر و مدی، لاگون، سدی و جلوی سدی یا دریای آزاد تشخیص داده شد. بنابر مشخصههای اصلی میکروفاسیسهای موجود، تغییرات عمودی و نیز فقدانرخسارههای ریزشی و لغزشی که بیانگر یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ با شیب یکنواخت(Homoclinal)استتعیین گردید. محیط سازند آسماری در چاه ١٣٧ میدان بی بی حکیمه عمدتا رمپ داخلی(Inner ramp) تشخیص داده شده است بدین معنی که ضخامت زیادی از سازند آسماری در شرایط کم عمق رمپ داخلی نهشته شده است.