سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لاله محمودی کوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنگ شناسی و رسوب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
فروغ پورمرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه وفسیل شناسی دانشگاه پیام نور شیراز
عبدالحسین کنگازیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
حسن امیری بختیار – معاونت زمین شناسی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

سازند آسماری بخش مهمی از نهشتههای سنوزوئیک (الیگومیوسن) در جنوب غرب ایران (حوضه زاگرس) را تشکیل داده است. در این مقاله سعی شده است که با مطالعات دقیق پتروگرافی و تشخیص میکروفاسیس و فونای موجود در ۱۵۰۰ مقطع نازک مربوط به ضخامت ۴۱۶ متر مغزههای حفاری چاه مذکور، مدل و محیط رسوبی سازند آسماری در این منطقه تعیین شود. براین اساس ۱۸ میکروفاسیس مربوط به ۵کمربندرخسارهای بالای جذرومدی، پهنه بین جزرومدی، لاگون، سد و دریای باز تشخیص داده شد. بنابر مشخصه های اصلی میکروفاسیس های موجود، تغییرات عمودی و نیز فقدان رخسارههای ریزشی و لغزشی که بیانگر شیب بالای محیط رسوبگذاری در هنگام نهشته شدن رسوبات هستند، محیط سازند آسماری یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ باشیب یکنواختHomoclinal)تعیین گردید.