سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمزه مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
حسین رحیم پوربناب – دکتری رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی
امیرحسین عنایتی بیدگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد
امین نویدطلب – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

سازندمخزنی ایلام سانتونین – کامپانین آغازین یکی از مخازن اصلی گروه بنگستان است که همراه با سازند سروک آلبین پسین – تورونین میانی دومین مخزن مهم را درمیادین نفتی جنوب و جنوب غرب ایران تشکیل داده اند مطالعات رخساره ای میکروفاسیسی انجام گرفته برروی کربنات های این سازنددرمیدان نفتی رگه سفید با هدف بررسی نحوه توزیع رخساره ها درتوالی قائم و بررسی فراوانی رخساره های متعلق به زیرمحیطهای مختلف رسوبی منجر به شناسایی تعداد ۱۵ میکروفاسیس گردید این میکروفاسیس ها با استفاده از مدلهای استاندارد به شش مجموعه رخساره ای تقسیم گردیدند و فراوانی هریک از این مجموعه های رخساره ای درچاه مورد مطالعه مورد ارزیابی قراگررفت و با رسم دیاگرام دایره ای Pie diagram فراوانی رخساره ها موقعیت تقریبی چاه مورد مطالعه درمدل رسوبی ارایه شده پیشنهاد گردید.