سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نعیمه ذوالعلی –
علی خردمند –
علی آقانباتی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

سنگهای دونین بالایی ( سازندبهرام ) شرق ناودیس هجدک با ستبرای ۳۰۷ متر رخنمون دارد . سازند بهرام در این منطقه شامل آهکه ای خاکستری تیره فسیل دار، آهکهای دولومیتی زردرنگ متوسط تا نازک لایه در تناوب با شیلهای تیره و ماسه سنگ مشاهده می شود که به طور هم شیب و ناگهانی بر روی دولومیتهای سازند سیب زار قرار داشته و بطور تدریجی توسط آهکهای کربنیفر پوشیده می شود . بررسی های صحرایی و م یکروسکوپی در این منطقه منجر به شناسائی ۱۴ میکروفاسیس گردیده است که مرکب از ۱ میکروفاسیس تخریبی و بقیه کربناته می باشند این میکروفاسیس ها در چهار مجموعه رخساره ای قرار می گیرند و شامل مجموعه رخساره ای محیطهای ساحلی، لاگون، سد یا بارکربناته دریای باز می باشن د . این مطالعات نشان میدهد که سنگهای دونین بالایی در
منطقه مورد مطالعه در یک پلانفرم کربناته نوع رمپ نهشته شده است و ستون رخساره سنگهای دونین بالایی در این ناحیه نشانگر چهار سیکل رسوبی پس رونده به طرف بالا درشت شو است