سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسرین میرزابابائی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه شهید بهشتی
میررضا موسوی – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
محمد حسین آدابی – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
الهام اسدی مهماندوستی – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ، استادیار دانشگاه خوارزمی

چکیده:

سازند سروک (با سن آلبین بالایی-تورونین بالایی) مهم ترین سازند مخزنی گروه بنگستان است که به همراه سازند ایلام دومین مخزن نفتی مهم حوضه زاگرس را پس از سازندآهکی آسماری تشکیل میدهند. در این مطالعه به منظور تعیین میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند سروک با ضخامت ١٢١ متر در میدان نفتی هندیجان، ١۶٠ مقطع نازک میکروسکوپی مورد مطالعه قرار گرفت که منجر به شناسایی ١٢ میکروفاسیس گردید. بررسی های صورت گرفته بر روی نهشت ههای آهکی سازند سروک در میدان نفتی مورد مطالعه و تطابق آنها با مدل های استاندارد بیانگر ۴ مجموعه رخساره شامل حاشیه جزرومدی، لاگون، رمپ میانی و رمپ خارجی است که نشان دهنده رسوبگذاری این سازند در محیط رمپ کربناته کم شیب است. حد پایینی سازند سروک در مقاطع سطح الارضی مطالعه شده با سازند کژدمی تدریجی و همساز است و سازند ایلام با ناپیوستگی روی آن را م یپوشاند. در چاه میدان هندیجان حد پایینی سازند سروک با سازند کژدمی تدریجی و همساز است و سازند x شماره گورپی با ناپیوستگی آن را میپوشاند.