سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشته برقی کار – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته رسوب شناسی و سنگ رسوبی، دانشگاه آزاد اسلام
امراله صفری – استادیار دانشگاه اصفهان
عبدالحسین کنگازیان – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

نهشته های کرتاسه زیرین (بارمین – آپسین) در ناحیه میمه واقع در ۱۱۲ کیلومتری شمال غرب اصفهان با ضخامت ۲۱۷ متر می باشد؛ از سنگ های آهکی و سیلیسی آواری شامل کنگلومرا،ماسه سنگ تشکیل شده اند. مرز این نهشته ها با رسوبات ژوراسیک (لیاس) به صورت دگرشیبی زاویه دار می باشد. این توالی درمرز بالایی توسط رسوبات عهد حاضر پوشیده شده است. مطالعات آزمایشگاهی نیز سبب شناسایی ۵پتروفاسیس آواری و ۱۳ ریز رخساره کربناته(( سندی مدستون(جزر و مدی). مدستون و استراکود فرامینیفرگرین آلگال وکستون(لاگون). رودیست اربیتولینا گرینستون و اائید گرینستون(سد یا بار). رودیست اربیتولینااائید وکستون/پکستون، بایوکلاست میلیولیدا وکستون، مدستون بایوکلست دار (دریای محصور). رودیست اربیتولینا وکستون/پکستون، کورال رودیست باندستون، آلگال کورال فلوتستون، رودیست پلوئیدوکستون(دریای باز)و کنگلومرای آهکی(رمپ میانی) ))، که در یک پلتفرم رمپ تشکیل می شده اند، گردید.از نظر چینه نگاری سکانسی، ۳ سکانس رسوبی درجه سوم تشخیص داده شد. سکانس اول شامل مجموعه پاراسکانس هایHST و TST و LST می باشد؛ سکانس دوم و سوم هر کدام شامل مجموعه پاراسکانس هایHST و TST هستند.