سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه خشت کار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران
محبوبه حسینی برزی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
محمد حسین آدابی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
مسعود همت – مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

در این پژوهش سازند گَدوان با سن نئوکومین بالایی تا آپتین در چاه ۳۰۶ میدان مسجد سلیمان مورد مطالعه قرار گرفته است. این سازند با ضخامت متوسط ۶۰۰ متر با مرزهای ناگهانی و مشخص از سازند انیدریتی گوتنیا در زیر و سازند داریان در بالا مجزا می گردد. سازند گدوان به همراه سازند داریان مخازن خامی فوقانی را در میدان مسجد سلیمان تشکیل می دهند. لیتولوژی این سازند شامل سنگ آهک رس دار است که به تدریج به طرف بالا به تناوبی از شیل و مارن به رنگ قهوه ای تیره که به شدت کلسیتی شدهاند تبدیل می شود. بر اساس بررسی ۶۸ مقطع نازک تهیه شده از مغزه و ۳۰۰ مقطع نازک تهیه شده از خرده های حفاری از چاه مذکور و نیز بررسی نمودارهای گاما و نوترون حاصل از حفاری چاه جهت تعیین میکروفاسیس شیلی برای سازند گدوان ۷ فاسیس شناسایی گردید. .همچنین براساس میکروفاسیس های مطالعه شده سازند گدوان در این برش به دو بخش گدوان زیرین و بالایی تفکیک گردید.میکروفاسیس های شناسایی شده، در دو کمربند رخساره ای دریای باز کم ژرفا و ژرف متعلق به یک پلاتفرم کربناته از نوع شلف نهشته شده اند.از جمله فرآیندهای دیاژنتیکی مهم این سازند می توان به نئومورفیسم افزایشی، سیلیسی شدن، سیمانی شدن، دولومیتی شدن، آهن دار شدن، فسفاتی شدن اشاره کرد.