سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اسعدی – دانشجوی زمین شناسی نفت دانشگاه تهران
حسین رحیم پور بناب – دکترای رسوب شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
ابراهیم سفیداری – ،دانشجوی زمین شناسی نفت دانشگاه تهران
نوشین فتحی – دانشجوی رسوب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

بخش بالا یی سازند سورمه (زون عرب ) با سن ژوراس یک بالا یی، قد یمی ترین سازند مخز نی گروه خام ی محسوب م ی شود. مطالعات رخساره ای بر رو ی توا لی کربناته -انی دریتی ای ن سازند انجام گرد ی د. ای ن بررسی، منجر به شناخت ١٢ م یکروفاسیس در چهار کمربند رخساره ای اصل ی، شامل بالا ی جز ر و مدی،بین جزر و مد ی،لاگون و شول گرد ید. در نه ایت بر اساس مجموعه ه ای رخساره ای و مشخصات آنها مدل رسوبی سازند مورد مطالعه به صورت یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ مشخص گردید. بر اساس توزیع تخلخل و تراو ایی در هر کدام از رخسار ههای اولیه کیفیت مخزنی بحث شده است. در حالت کل ی رخساره های دانه غالب شرایط مخزنی بهتری نسبت به رخسار ههای گل غالب دارند.