سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رویا کشنی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
عسگر فرحناکی – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

میکروسکوپ نیروی اتمی دستگاهی است که برای بررسی خواص و ساختار سطحی درابعاد نانومتر به کار می رود دراین تکنیک به جای استفاده از پرتونور یا الکترونی از یک سوزن نوک تیز استفاده می شود ازجمله توانایی این تکنیک علاوه برارایه تصویر م یتوان به اندازه گیری نیروی بین سوزن و نمونه اشاره کرد که جهت آنالیز ویژگیهای فیزیکی نمونه ها در بعد نانوکاربرد دارد امروزه میکروسکوپ نیروی اتمی درعلوم غذایی به عنوان یک ابزار قدرتمند جهت مطالعه رئولوژی ومرفولوژی مواد فراهم کردن تصاویر ساختاری و مشخص کردن خواص عملکردی درسطح نانو به کاربرده می شود. دراینتحقیق به معرفی چند نمونه از کاربردهای میکروسکوپ نیروی اتمی درتحقیقات علوم غذایی شامل نانوساختار ژلاتین و خواص الاستیک آن ساختار میسل کازئین و نانورئولوژی آن نانوساختار نشاسته مرفولوژی اسیدهای آمینه و بررسی کامپوزیت ها پرداخته می شود.