سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عزیزی – کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه اصفهان
سمیرا شهریاری گرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه اصفهان
حسین وزیزی مقدم – دکتری چینه و فسیل شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
امراله صفری – دکتری چینه و فسیل شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

جهت بررسی ریز زیست چینه نگاری و پالئوبیوژئوگرافی نهشته های مائستریشتین (سازندهای گورپی و تاربور ) در زاگرس مرتفع، برش چینه شناسی گردبیشه واقع درجنوب شهرستان بروجن انتخاب گردید . نهشته های سازند تاربور در این ناحیه به طور عمده از سنگ های کربناته و آواری تشکیل شد ه اند که به طور هم شیب در زیر سازند گورپی قرار می گیرند. مرز زیرین این سازند با واحد آواری قرمز رنگ زیرین نیز به صورت هم شیب می باشد . سازند گورپی متشکل از مارن بوده و با سطح تماس فرسایشی و همشیب در زیر سازند دولومیتی شهبازان قرار میگیرد. داده های زیست چینه نگاری بر اساس مجموع ههای فرامینیفری بنتیک و پلانکتونیک بیانگر سن مائستریشتین پسین برای توالی مورد مطالعه می باشد. دو بیوزون تشخیص داده شده در نهشته های مائستریشتین عبارتند از: Omphalocyclus-Loftusia assemblage Zone Contusotruncana contusa-Recemiguembelina fructicosa Zone با مقایسه فونای شناسایی شده در منطقه و فونای تفکیک شده از عرض های جغرافیایی، می توان نتیجه گرفت که منطقه زاگرس و نهایتاً برش مورد مطالعه در زمان مائستریشتین متعلق به عرض های جغرافیایی پائینی بوده است.