سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحیم شعبانیان – گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، مرکز تبریز
حامد قهرمانی – کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی
مهدیه مهیاد – دانشگاه پیام نور، مرکز تبریز
عرب حسامی – کارشناسارشد چینهشناسی و فسیلشناسی

چکیده:

سازند روته در برش مورد مطالعه با ۳۱۰ متر ضخامت که از سمت پایین توسط سازند دورود محدود می- شود، از رسوبات آهکی فسیلدار تشکیل شده است. مرز بالایی این سازند در برش مورد مطالعه توسط سازند الیکا (تریاس) محدود میشود. فونای غنی از روزنبران نشانگر سن مورگابین پیشین تا پسین برای سازند روته میباشد که توسط دو زون تجمعی Neoendothyra reicheli – Agathammina Assemblage zone (مورگابین پیشین) و Climacammina – Paraglobivalvulina Assemblage zone (مورگابین پسین) مورد شناسایی قرار میگیرد. در این مطالعه با بررسی مقاطع نازک تهیه شده از ۶۰ نمونه ۱۵ گونه وابسته به ۱۸ جنس از فسیل فرامینیفرآ و ۱۹ جنس و گونه از جلبکهای آهکی مورد شناسایی قرار گرفته است. توالیهای آهکی پرمین در این منطقه به دلایل چندی فقیر از روزنبران فوزولینیدی بوده و تعیین سن توالی بر مبنای روزن- بران کوچک انجام گرفته است.