سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کسری سیفی – دانشجوی دکتری پترولوژی، گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر

چکیده:

منطقه مورد مطالعه کوهستان تنبور می باشد که در شمال شرق سیرجان در استان کرمان واقع شده است. این منطقه، از نقطه نظر تقسیمات واحدهای رسوبی- ساختاری ایران جزء پهنه ساختاریسنندج – سیرجان می باشد. واحدهای سنگ شناسی اصلی منطقه شامل اسلیت، فیلیت، میکاشیست، گرین شیست، آمفیبولیت، مرمرهای دولومیتی – کلسیتی و کوارتزیت می باشند. بر پایه نتایج آنالیز الکترون میکرو پروبEPMA) و مطالعات مینرال شیمی مشخص گردید، که کلریت های موجود در کلریت بیوتیت شیست ها ( میکا شیست ها )، از انواع غنی از آهن و از نوع ریپیدولیت وکلریت های موجود در اپیدوت آمفیبولیت ها، از انواع غنی از منگنز و از نوع پسدوتورنجیت می باشد.بیوتیت های موجود در میکاشیست های منطقه مورد مطالعه از نوع ایستونیت می باشند و در این بیوتیت ها مقادیر کمیTiO2 وجود دارد. گارنت های موجود در سنگهای منطقه مورد مطالعه بیشتر ترکیب آلماندن( ۶۸٫۵۴۴ تا ۶۰٫۰۶۵ درصد)، گروسولر( ۱۹٫۹۸۴ تا ۱۶٫۸۸ درصد) و اسپسارتین( ۷٫۰۷۹ تا ۵٫۴۲۲ درصد) دارند. مطالعات مینرال شیمی که بر روی کانی های آمفیبول و پلاژیوکلاز موجود در متابازیت های منطقه انجام شد، نشان می دهد که آمفیبول های موجود در این سنگها، از نوعاکتینولیت در اکتینولیت شیست ها، فروچرماکیت تا فروچرماکیت- هورنبلند در اپیدوت آمفیبولیت ها و مگنزیو هورنبلند در آمفیبولیت ها، می باشند. پلاژیوکلاز های موجود در این سنگها، از نوع آلبیت دراکتینولیت شیست ها، الیگوکلاز با ۲۴٫۲ تا ۱۹٫۵ درصد آنورتیت در اپیدوت آمفیبولیت ها و الیگوکلاز ۲۶٫۶ تا ۱۶٫۹ درصد آنورتیت در آمفیبولیت ها، می باشند